กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายพีรพล เข็มผง ชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน-หลักสูตร
และการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ ชั้นปีที่ 4
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตร
และการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. นางสาวณัฏฐา ทองดี ชั้นปีที่ 4
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-หลักสูตร
และการเรียนรู้สังคมศึกษา
ซึ่งภายใต้การดูแลและฝึกซ้อมโดยอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปริยากร พรสุทธิพันธุ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดออกแบบลายเสื้อ
เพื่อใช้ในกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2022
โครงการ SWU Health Balance สุขภาวะสร้างได้
จาก ส่วนกิจการนิสิต มศว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[ภาพกิจกรรม]

การประชุมเรื่องการผลิตครูโครงการเพชรในตม

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) และ
The 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://swuice.edu.swu.ac.th/

English Version

Faculty of Education, Srinakharinwirot University, would like to cordially invite you to the 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) and
the 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education on 12-13 May 2022. Please find further details at the following website: http://swuice.edu.swu.ac.th/

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 (มศว) ร่วมกับนิสิตอาสาเพื่อนใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ มศว รุ่นที่ 1 จัดทำโครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยนำเสนอข้อมูลและความรู้ต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ความรู้ เชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นการมอบความรู้และให้ทราบถึงโทษของบุหรี่อย่างลึกซึ้ง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมิน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy9aQ3-iENnd_yppL_xaIkR4Z-rPVNsJ1O1Cu3MIF6YiPzIA/viewform

 

Search

Off Canvas Menu