กิจกรรม

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? [ ภาพกิจกรรม ]
โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565
? วันที่ 8 กันยายน 2565
ณ หอ ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
เข้ารับโล่รางวัล "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น"
ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565
จาก สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? (11 ส.ค. 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (ประธานกรรมการ)
2. นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า (กรรมการและเลขานุการ)
คณะศึกษาศาสตร์ขอขอพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างสูง
 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และป.เอก รหัส 65)
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

⏰ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM MEETING ID: 833 1875 8183  PASSCODE: 561349  

และในเวลา 14.40 น. เป็นต้นไป นิสิตจะได้พบกับคณาจารย์และที่ปรึกษา

ผ่านระบบ ZOOM ของแต่ละหลักสูตร/สาขา กำหนดการและรายละเอียดปรากฏใน Poster ด้านล่างนี้

Search

Off Canvas Menu