สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีการแบ่งหน่วยงาน 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานกิจการนิสิตและบริการชุมชนและยังมีการแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน อาทิ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการสื่อการสอน งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ งานวิจัย และงานวิเทศสัมพันธ์

บุคลากร

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้างาน

นางสาวลัดดา ดีอินทร์

นางสาวลัดดา ดีอินทร์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ

นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวอาทิชล จันทร์หอม

นางสาวอาทิชล จันทร์หอม

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวสิริมา สุขขี

นางสาวสิริมา สุขขี

หัวหน้างานกิจการนิสิตและบริการชุมชน

แบบฟอร์มเอกสาร

-อยู่ในระหว่างปรับปรุง-

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559

Search

Off Canvas Menu