ข้อมูล ITA

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 2)

รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการสํารวจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียสําคัญของหลักสูตร

คู่มือจริยธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สิงหาคม 2566)

รายงานผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

รายงานผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 12 เดือน พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Search

Off Canvas Menu