แผนกลยุทธ์ 4 ปี

ยุทธศาสตร์

1

การผลิต

การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
2

สร้างองค์ความรู้

การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล
3

เป็นผู้นำ

เป็นผู้นำด้านศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
4

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา
5

บริหารจัดการที่มีคุณภาพ

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์ 4 ปี

Search

Off Canvas Menu