กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564]
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
 
ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน
 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564]
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
 
ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน
 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมส่งข้อมูลที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
อาทิ ได้รับรางวัลหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรภายนอกในทุกระดับ ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
หรือได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่  https://forms.gle/XAJ2vhZrs96tVWDb6
หรือช่องทาง QR Code
เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล นำส่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป
ขอบคุณครับ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะ ผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะ ผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Search

Off Canvas Menu