กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

(วันที่ 2 มิถุนายน 2565) ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสอน ระบบพัฒนาครูของครูและโครงการเพชรในตม ระบบการพัฒนานิสิต ระบบการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และงานนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล สังกัด ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต

เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานตามภารกิจมหาวิทยาลัย ในหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง”
(สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow” จากสถาบัน Advance Higher Education
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
 

Search

Off Canvas Menu