งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานคลังและพัสดุ มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกเงิน     การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย การจัดซื้อจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ การจำหน่ายพัสด และการควบคุมบัญชีพัสดุคงเหลือ

บุคลากร

เอกสารงานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559

Search

Off Canvas Menu