กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (ประธานกรรมการ)
2. นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า (กรรมการและเลขานุการ)
คณะศึกษาศาสตร์ขอขอพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างสูง
 

Search

Off Canvas Menu