ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu