กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มศว
สนับสนุนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

? โปร่งใส ยุติธรรม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

? ยึดมั่นในการดำเนินงานและบริหารงานที่ดี
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรแห่งความโปร่งใส

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
? วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “สีฟ้า”
สอบถามเพิ่มเติม : คุณอาทิชล จันทร์หอม
โทร. 02-6495000 ต่อ 15597,15598,11122
หมายเหตุ งานนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ขอความร่วมมือตรวจ ATK มาล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดงาน
#วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี #73ปี

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? [ ภาพกิจกรรม ]
โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565
? วันที่ 8 กันยายน 2565
ณ หอ ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
เข้ารับโล่รางวัล "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น"
ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565
จาก สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? (11 ส.ค. 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

Search

Off Canvas Menu