กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) และ
The 6th Srinakharinwirot University National Conference on Education ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://swuice.edu.swu.ac.th/

English Version

Faculty of Education, Srinakharinwirot University, would like to cordially invite you to the 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) and
the 6th Srinakharinwirot University National Conference on Education on 12-13 May 2022. Please find further details at the following website: http://swuice.edu.swu.ac.th/

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 (มศว) ร่วมกับนิสิตอาสาเพื่อนใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ มศว รุ่นที่ 1 จัดทำโครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยนำเสนอข้อมูลและความรู้ต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ความรู้ เชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นการมอบความรู้และให้ทราบถึงโทษของบุหรี่อย่างลึกซึ้ง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมิน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy9aQ3-iENnd_yppL_xaIkR4Z-rPVNsJ1O1Cu3MIF6YiPzIA/viewform

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
ศิษย์เก่าการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี ๒๕๖๔
สาขา การวิจัยและพัฒนา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง
นิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 32 เอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5
ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอความร่วมมือให้นิสิตการศึกษาบัณฑิต ตอบรับทราบข้อมูล และยืนยันความสมัครใจในการเข้าเรียนในห้องเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?โดยกรอกข้อมูลในเอกสาร และถ่ายภาพหรือสแกนเอกสาร และ upload ผ่าน google form ที่ https://forms.gle/rmMX2zQyHTHtcLeN9
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
งานบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu