กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[ ภาพกิจกรรม ]
? ร่วมบริจาคโลหิต จัดโดย ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
?️ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
? อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 400 ล้าน)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมการแปลอักษร รูปหัวใจ ? เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ ประชาคม มศว
? ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ณ อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
(อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร)
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
Dr. Luo La Mei จากมหาวิทยาลัย Chongqing University of Education ประเทศจีน ในการพบปะเจรจาความร่วมมือทางร่วมกัน
? ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
?ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ
?️ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-15.00 น.
? อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี(อาคาร400ล้าน)
?หมายเหตุ!?
นิสิต มศว ที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดบำเพ็ญประโยชน์ 6 ชั่วโมง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ
คณาจารย์จาก Oulu University Teacher Training School ประเทศฟินแลนด์
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาเรื่องการผลิตครูในประเทศไทยพร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
? ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Search

Off Canvas Menu