กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[รับชมการถ่ายทอดสด]
 
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เพื่อ น้อมรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี "72 ปี ศึกษาศาสตร์ รากฐาน มศว"
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
? รับชมกิจกรรมวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 72 ปี ได้ที่ ?
https://www.facebook.com/EDUCATIONSWU/
 
?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3zlWyVL
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579
#วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี #72ปี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3zlWyVL
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. คุณชุติกาญจน์ หฤทัย (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล (กรรมการ)
3. รศ.ดร.สนธยา สีละมาด (กรรมการและเลขานุการ)
คณะศึกษาศาสตร์ขอขอพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างสูง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2 กันยายน 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เนื่องจากด้วยคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" "ครบรอบ 72 ปี" ในวันที่ 16 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์

ผ่าน Facebook Live เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ

โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงของดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30-13.20 น.

Search

Off Canvas Menu