หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

Master of Education (Educational Science and Learning Management)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
Master of Education (Educational Administration and Management)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
Master of Education Program (M.Ed.)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา
Master of Education Program (M.Ed.)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
Master of Education (Educational Technology)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
Master of Education Program (M.Ed.)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา
Master of Education (Research and Development on Human Potentials)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
Master of Education Program (M.Ed.)

Search

Off Canvas Menu