กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
เข้ารับโล่รางวัล "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น"
ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565
จาก สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? (11 ส.ค. 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (ประธานกรรมการ)
2. นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า (กรรมการและเลขานุการ)
คณะศึกษาศาสตร์ขอขอพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างสูง
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? คณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และป.เอก รหัส 65)
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

⏰ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM MEETING ID: 833 1875 8183  PASSCODE: 561349  

และในเวลา 14.40 น. เป็นต้นไป นิสิตจะได้พบกับคณาจารย์และที่ปรึกษา

ผ่านระบบ ZOOM ของแต่ละหลักสูตร/สาขา กำหนดการและรายละเอียดปรากฏใน Poster ด้านล่างนี้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
(26 กรกฎาคม 2565)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ระดับปริญญาตรี)
โดยมีการอภิปราย ประกอบด้วย
? เรื่อง “การปรับตัวของนิสิตยิ้มรับการเรียนในยุค NEXT NORMAL”
โดย ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
? เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)”
โดย อ.ดร.โอภาส สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และ ผศ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย ประธานวิชาเอกการประถมศึกษา เอกเดี่ยวและเอกคู่
อีกทั้งนิสิตเข้าพบคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษา การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่าง ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และคณะศึกษาศาสตร์ มศว
 
  

Search

Off Canvas Menu