กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์
ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
เรื่อง ทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
? ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และ อ.ดร.จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
✨ ที่ได้รับงบประมาณสมทบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ASEA-UNINET Project 2023-24
? เรื่อง Moral teachings in inclusive education - media narratives of disability, inclusion and exclusion (MORALIE)
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวสิริมา สุขขี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนิสิต
และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 30 ปี
?️ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
? ณ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 

Search

Off Canvas Menu