ทำเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

ผศ.ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

พ.ศ.2497 - 2499

ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร

ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร

พ.ศ.2499 – 2505

ศาสตราจารย์ ดร.นาฏเฉลียว สุมาวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.นาฏเฉลียว สุมาวงศ์

พ.ศ.2505 - 2516

ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เภาพิจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เภาพิจิตร

พ.ศ.2516 - 2518

รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

พ.ศ.2521 - 2522

ศ.ดร. อารี สัณหฉวี

ศ.ดร. อารี สัณหฉวี

พ.ศ.2522 – 2526

ผศ. สมควร อภัยพันธุ์

ผศ. สมควร อภัยพันธุ์

พ.ศ.2526 - 2530

รศ.ดร..เปรื่อง กุมุท

รศ.ดร..เปรื่อง กุมุท

พ.ศ.2530 - 2533

รศ. ชม ภูมิภาค

รศ. ชม ภูมิภาค

พ.ศ.2533 - 2535

รศ.ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี

รศ.ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี

พ.ศ.2535 - 2539

รศ.ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่

รศ.ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่

พ.ศ.2539 - 2543

รศ.ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล

รศ.ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล

พ.ศ.2543 - 2547

รศ.ดร. สมชาย ชูชาติ

รศ.ดร. สมชาย ชูชาติ

พ.ศ.2547 - 2550

รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์

รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์

พ.ศ.2551 - 2555

รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

รศ.ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

พ.ศ.2555 - 2563

ผศ.ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

ผศ.ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

Search

Off Canvas Menu