คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อีเมล์ : rungtiwa@g.swu.ac.th

เบอร์ติดต่อภายใน : 15534

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อีเมล์ : rattapol@g.swu.ac.th

เบอร์ติดต่อภายใน : 15580

อีเมล์ : wanphenp@g.swu.ac.th

เบอร์ติดต่อภายใน : 15579

อีเมล์ : naramon@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน : 15580

อีเมล์ : arethit@g.swu.ac.th
เบอร์ภายใน : 11124

หัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu