งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์

บุคลากร

แบบฟอร์มเอกสาร

เอกสาร มคอ.
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

การบริการวิชาการ
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

แบบฟอร์มเอกสาร
- กำลังปรับปรุงข้อมูล -

สถานที่ติดต่อ

งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559

Search

Off Canvas Menu