กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?️ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย
เข้ามาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้าน Academic Research, Staff exchange และPossible study group
พร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาระดับความสัมพันธ์ขององค์กรสู่ระดับมหาวิทยาลัย
?️ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ (27.10.66)
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ
นางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เ
ข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 49 ปี
? ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ (27.10.66)
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ
นางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เ
ข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 49 ปี
? ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง
ต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม
ในวันที่ 30 กันยายน 2566
ด้วยความอาลัยยิ่ง
———————————
คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu