กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานศิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้แทนคณบดีคณะร่วมผลิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดทำหลักสูตรและการรับรองปริญญาทางการศึกษา”
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่1 (รหัส 65)
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?(18 ก.ค.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Travis Bristol และ Assistant Professor Dr. Tolani Britton

จาก Berkeley’s School of Education, University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?(12 ก.ค.65) ผศ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู

อ.ปวันรัตน์ วัฒนะ, อ.ดร.พัชริดา อินทมา, อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์, อ.ดร.กิตติพันธ์ หันสมร,

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ และนางสาวสิริมา สุขขี เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันอาสาฬหบูชา

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ ลานเล่นล้อ สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? (12 ก.ค.65) ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวสิริมา สุขขี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนิสิต

เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 16 ปี ณ COSCI Digital ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Search

Off Canvas Menu