หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) (5 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) (5 ปี)
Bachelor of Education (B.Ed.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) (4 ปี)(ปี62ขึ้นไป)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) (4 ปี) 
Bachelor of Education (B.Ed.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)(4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) 
Bachelor of Education (B.Ed.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)(4 ปี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า
Bachelor of Education Program in Electrical Industrial Education (B.Ed.)

Search

Off Canvas Menu