งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการทำงวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ อาทิ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย การทำสัญญาการวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานการวิจัย

Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณะศึกษาศาสตร์

บุคลากร

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 15509

Search

Off Canvas Menu