กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? (12 ก.ค.65) ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวสิริมา สุขขี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนิสิต

เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 16 ปี ณ COSCI Digital ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? (21 มิ.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างของรายวิชาชีพครู กระบวนการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งระหว่างเรียนและในสถานศึกษา รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? (18 มิ.ย.65) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT) ระะหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีภาวะผู้นําทางวิชาการ เกิดการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาและของประเทศชาติต่อไป
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

(16 มิ.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วยนางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ,นางสาวลัดดา ดีอินทร์ และนายภาษวัธน์ ครุฑธา

เข้ามอบต้นไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที นำโดย ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์ และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ นำโดย ดร.จินตนา ถาคํา เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนพันธกิจด้านการศึกษา ทั้งในส่วนของการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การฝึกอบรม แหล่งการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นศูนย์ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครูให้กับมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
 

Search

Off Canvas Menu