งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบริหารและธุรการ มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสวัสดิการบุคคล งานประชุมและจัดเลี้ยง งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการพิมพ์ และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากร

แบบฟอร์มเอกสารภายในคณะ

สถานที่ติดต่อ

งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15505

Search

Off Canvas Menu