กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
❤️? [73 ปีแห่งความเจริญงอกงาม] ?❤️
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และรูปปั้นหม่อมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[ วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ]
? ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทน Bett Asia จากสหราชอาณาจักร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ณ ห้อง 12-802ก คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
? ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
ตามมติที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ? ตามวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร
เข้าร่วมให้การต้อนรับคณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ (กลุ่ม 16+)
ในวาระการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ในการนี้ ก่อนการประชุมทางที่ประชุมฯ ได้มีการจัดพิธีรดน้ำขอพรท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ประธานที่ประชุม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน โดยในที่ประชุมฯ มีการเสนอพิจารณาในเรื่องต่างๆ และ
 
? ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ตามวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2565
 

Search

Off Canvas Menu