สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การแบ่ง...
การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละ...
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1.ข้อบัง...
    รับสมัครงาน  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจา...
KM จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจ http://edjournal.stou.ac.th/filejournal/588.pdf http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/...
ตำราวิชาชีพครู ดาวน์โหลดจากที่นี่ ED-BOOK
  เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00...

อ่านต่อ >>
เปิดวิสัยทัศน์ เรื่อง โละระบบผลิต-พัฒนาครู มิติใหม่ "ส.ค.ศ.ท."

เปิดวิสัยทัศน์ เรื่อง โละระบบผลิต-พัฒนาครู มิติใหม่ "ส.ค.ศ.ท."

เปิดวิสัยทัศน์ เรื่อง โละระบบผลิต-พัฒนาครู มิติใหม่ "ส.ค.ศ.ท." โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึ...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ระดับมหาบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตรและแนวโน้มหลั...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี  วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา ...

อ่านต่อ >>
โครงการครุบูชา การศึกษาบัณฑิต

โครงการครุบูชา การศึกษาบัณฑิต

โครงการครุบูชา การศึกษาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์คณะร่วมผลิตเข้าร่วมพิธีดัง...

อ่านต่อ >>