สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ประชุมวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "พ...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - ตารา...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ที่นี่ ท่านสามารถ...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
การบรรยาย หัวข้อ"Developing  Teachers Training as a Long Term Process and Experiences"

การบรรยาย หัวข้อ"Developing Teachers Training as a Long Term Process and Experiences"

การบรรยาย ภายใต้หัวข้อ "Developing  Teachers Training as a Long Term Process and Experiences" "เรียนรู้แนวคิดและวิธีการสร้างครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ" กำหนดกา...

อ่านต่อ >>
การประชุมทางวิชาการเรื่อง"Qualitative Life Course Research : History,concepts,opportunities and challenges for intercultural issues"

การประชุมทางวิชาการเรื่อง"Qualitative Life Course Research : History,concepts,opportunities and challenges for intercultural issues"

  วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการเรื่อง"Qualitative Life Course Research :...

อ่านต่อ >>
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557

ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิก...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00น. ณ โรงยิม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : สัมมนาระหว่างการฝึกประ...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 - วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 -...

อ่านต่อ >>
โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม : พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้(KM) ครั้งที่ 4

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม : พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้(KM) ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  ชั้น2  คณะศึกษาศาสตร์ โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรม : พัฒนาคณะศึ...

อ่านต่อ >>
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพพร้อมให้ข้อมูล และ รับทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพพร้อมให้ข้อมูล และ รับทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุม ศ.(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว คณบดี รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณะกรรมการประจำคณะบุคลากร...

อ่านต่อ >>
เชิญคณาจารย์ นิสิต นักวิจัย ส่งบทความวิจัยนำเสนอและตีพิมพ์ หรือ เข้าร่วมการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล"

เชิญคณาจารย์ นิสิต นักวิจัย ส่งบทความวิจัยนำเสนอและตีพิมพ์ หรือ เข้าร่วมการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล"

ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย ส่งบทความวิจัยนำเสนอและตีพิมพ์ หรือ เข้าร่วม   การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “พลังการเรียนรู้ก้าวสู...

อ่านต่อ >>