สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๐ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๐ ปี

  คุณศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๐ ปี ในวันอังคารที่ ๒๕ ...

อ่านต่อ >>
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๑ ปี

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๑ ปี

อาจารย์โอภาส สุขหวาน รก.หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และคุณศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศา...

อ่านต่อ >>
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี

คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑  คณะมนุษยศาสตร์     ...

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๔๐ ปี ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒...

อ่านต่อ >>
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015) ด้วยคณะคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติในห...

อ่านต่อ >>
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 1)ผศ.ดร.บุษบา  บัวสม...

อ่านต่อ >>