กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
?️วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
?ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Cr. สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2566
? วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
? ณ ห้อง 402W - 403W ชั้น 4 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
อาคารเรียนรวม มศว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 (Disability Inclusive Media Contest) รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทงานเขียน : รุ่นประชาชนทั่วไป
✨โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
?️ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
? ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 5 กสทช. พญาไท กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
? ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
✨ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดการประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota
โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ในระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
?️ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu