กิจกรรม

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
(26 กรกฎาคม 2565)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ระดับปริญญาตรี)
โดยมีการอภิปราย ประกอบด้วย
? เรื่อง “การปรับตัวของนิสิตยิ้มรับการเรียนในยุค NEXT NORMAL”
โดย ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
? เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)”
โดย อ.ดร.โอภาส สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และ ผศ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย ประธานวิชาเอกการประถมศึกษา เอกเดี่ยวและเอกคู่
อีกทั้งนิสิตเข้าพบคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้นิสิตใหม่ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษา การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฏเกณฑ์ต่าง ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และคณะศึกษาศาสตร์ มศว
 
  

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานศิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้แทนคณบดีคณะร่วมผลิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดทำหลักสูตรและการรับรองปริญญาทางการศึกษา”
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่1 (รหัส 65)
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?(18 ก.ค.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Travis Bristol และ Assistant Professor Dr. Tolani Britton

จาก Berkeley’s School of Education, University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?(12 ก.ค.65) ผศ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู

อ.ปวันรัตน์ วัฒนะ, อ.ดร.พัชริดา อินทมา, อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์, อ.ดร.กิตติพันธ์ หันสมร,

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ และนางสาวสิริมา สุขขี เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันอาสาฬหบูชา

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ ลานเล่นล้อ สนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว

 

Search

Off Canvas Menu