Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[คณะศึกษาศาสตร์]
?ขอชมเชยการมาปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564)

ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ 

นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ

นางสาวลัดดา ดีอินทร์

นางสาวคำนึง ทองคำสุข

นางสาวสุรอยา เงินเหรียญ

นางสาวกมลากรณ์ สิทธิจันทร์

นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์

นายจักรรัจน์ พุฒเจริญ

นายมงคล ใจกว้าง

นายศิรัส อรรรถศิริ


โดยไม่มีการขาดลา มาสาย ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งใจมาปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[คณะศึกษาศาสตร์]
?ขอชมเชยการมาปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ 

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ

นางสาวคำนึง ทองคำสุข

นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์

นายศิรัส อรรรถศิริ

นางสาวสิริมา สุขขี


โดยไม่มีการขาดลา มาสาย ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งใจมาปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu