Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[คณะศึกษาศาสตร์]
?ขอชมเชยการมาปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564)

ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ 

นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ

นางสาวลัดดา ดีอินทร์

นางสาวคำนึง ทองคำสุข

นางสาวสุรอยา เงินเหรียญ

นางสาวกมลากรณ์ สิทธิจันทร์

นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์

นายจักรรัจน์ พุฒเจริญ

นายมงคล ใจกว้าง

นายศิรัส อรรรถศิริ


โดยไม่มีการขาดลา มาสาย ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งใจมาปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[คณะศึกษาศาสตร์]
?ขอชมเชยการมาปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ 

นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ

นางสาวคำนึง ทองคำสุข

นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์

นายศิรัส อรรรถศิริ

นางสาวสิริมา สุขขี


โดยไม่มีการขาดลา มาสาย ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งใจมาปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu