กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ มศว สนับสนุนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว
สนับสนุนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

? โปร่งใส ยุติธรรม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

? ยึดมั่นในการดำเนินงานและบริหารงานที่ดี
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรแห่งความโปร่งใส

Search

Off Canvas Menu