อบรมสัมมนา

ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ภาวะผู้นำ เพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางบวกของการศึกษาไทยในโลกยุคพลิกผัน"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨รายวิชา ED801 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
?ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง "ภาวะผู้นำ เพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางบวกของการศึกษาไทยในโลกยุคพลิกผัน"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
?วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
?เวลา 08.45-10.45 น.
?ห้อง 14-803 ชั้น 8 อาคาร 14 (อาคารเรียนรวม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Search

Off Canvas Menu