อบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
?️วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566
?ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3
อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

Search

Off Canvas Menu