นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ นางโสรัจจะ มีทรัพย์มั่น ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแหง่ชาติ (ระดับปริญญาเอก) ประเภททั่วไป รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? ขอแสดงความยินดีกับ นางโสรัจจะ มีทรัพย์มั่น
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแหง่ชาติ (ระดับปริญญาเอก) ประเภททั่วไป
รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564
ตามมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
 

Search

Off Canvas Menu