อบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นวิทยากร
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ชั้น 2) คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Search

Off Canvas Menu