กิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมส่งข้อมูลที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมส่งข้อมูลที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
อาทิ ได้รับรางวัลหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรภายนอกในทุกระดับ ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
หรือได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่  https://forms.gle/XAJ2vhZrs96tVWDb6
หรือช่องทาง QR Code
เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล นำส่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป
ขอบคุณครับ

Search

Off Canvas Menu