กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu