อบรมสัมมนา

พิธีปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมสมัย

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? พิธีปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
หลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมสมัย (CONTEMPORARY EDUCATIONAL MANAGEMENT)
 
โดยโครงการได้จัดขึ้นระะหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
 
? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีภาวะผู้นําทางวิชาการ เกิดการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาและของประเทศชาติ
 

Search

Off Canvas Menu