นิสิต/ศิษย์เก่า

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
"รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ"
? นิสิตที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องส่งแบบยืนยันสิทธิ์ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 "รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ"
โดยกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์เลือกวิชาเอกที่ 2 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
ได้เพียง 1 วิชาเอกเท่านั้น ใน Google Form แบบยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แบบยืนยันสิทธิ์

Search

Off Canvas Menu