กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เนื่องจากด้วยคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" "ครบรอบ 72 ปี" ในวันที่ 16 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์

ผ่าน Facebook Live เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ

โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงของดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30-13.20 น.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

**ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID19**

ประมวลข้อมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และความคาดหวังของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ด้านการจัดการเรียนการสอน) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอขอบคุณข้อมูลผลการสำรวจจากหน่วยบริหารคุณภาพองค์กร และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563
และการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ
 
ในวันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น.
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ชมภาพเพิ่มได้ที่ Page Facebook คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม : การเรียนรู้วิถีชุมชน ในบริบทสังคมวิถีใหม่

ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผ่านระบบออนไลน์ zoom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์

เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563

และนำเสนอทิศทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ คณะศึกษาศาสตร์

ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.

และทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม ZOOM

Meeting ID :847 527 2963

Passcode:926293

Search

Off Canvas Menu