กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ]
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

การประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2/2563
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์

ภาพกิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (Lead Assessor)
2. ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร (Assessor)
ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ชั้น 7)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร (Lead Assessor)
2. รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล (Assessor)
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
(ชั้น 3)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี) เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ชั้น 2) คณะศึกษาศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี (Lead Assessor)
2. ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ (Assessor)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม

Search

Off Canvas Menu