กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันจันทร์ 4 ตุลาคม 2564]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน


ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[?เจรจาความร่วมมือกับประเทศฟิลิปปินส์ ?]
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ San Pedro College จากประเทศฟิลิปปินส์
ในหัวข้อเรื่อง Collaborative Online International Learning (COIL), Virtual Faculty and Student Exchange,
Cultural Exchange และ Possible Research Engagement (COVID-19 Related Research etc.)
? ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings
 
 
 
 
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชไมพร ดิสถาพร
สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
(The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF)
ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนก จันทรา
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ได้รับ รางวัลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
จาก สภาการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
(กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ)
รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564
ตามมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

 

Search

Off Canvas Menu