กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.เรือเอกอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
ที่ได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid-19” ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ทีม EDM ชื่อผลงาน TO YOUR HEART ประกอบด้วย
1. นายทรงพล ปัญณะสมบูรณ์
2. นายธัชพล กุลสุนทรนนท์
3. นายนพพร อรุณรัตน์
โดยมี อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา

 

Search

Off Canvas Menu