กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น.]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะ คณาจารย์ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

ร่วมพบปะคณาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

Search

Off Canvas Menu