กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดกิจกรรม: สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ค.2564 (รูปแบบออนไลน์)

โดย งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขออนุญาตส่งเอกสารและข้อมูล
การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ดังนี้ ⬇️
▶️1. ไฟล์คู่มือรายวิชา ED591-592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564
▶️2. ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
▶️3. รับชมวีดีโอการบรรยายย้อนหลัง(link VDO)
โดยท่านอาจารย์สามารถ Download เอกสารข้อมูลได้ทางลิ้ง https://bit.ly/3y6nYik ⬇️

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ มศว?
?ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสเข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
สาขาทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
?ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[โครงการส่วนวินัยและกฎหมายพบผู้บริหาร มศว]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
พร้อมด้วยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมาย และทีมงาน
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและภาระงานอื่นๆ
ที่หน่วยงานขัดข้องต่อการใช้กฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย
สำหรับแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

ลิ๊งภาพข่าว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวลัดดา ดีอินทร์
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 21 ปี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องวิชชนิทรรน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมผู้บริหารคณะและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
การขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี และกระบวนการฝึกมาตรฐานวิชาชีพครู
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Search

Off Canvas Menu