หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
Doctor of Philosophy (Educational Science and Learning Management)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
Doctor of Education (Educational Administration and Management)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
Doctor of Education Program (D.Ed.)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษา
Doctor of Education Program (D.Ed.)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
Doctor of Education (Educational Technology)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
Doctor of Education Program (D.Ed.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด การประเมิน และการวิจัยการศึกษา
Doctor of Philosophy (Research and Development on Human Potentials)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
Doctor of Education Program (D.Ed.)

Search

Off Canvas Menu