กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวลัดดา ดีอินทร์
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 21 ปี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องวิชชนิทรรน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมผู้บริหารคณะและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
การขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี และกระบวนการฝึกมาตรฐานวิชาชีพครู
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.เรือเอกอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
ที่ได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 
 

Search

Off Canvas Menu