กิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. คุณกิติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ประธานกรรม
2. ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ กรรมการและเลขานุการ
ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู

สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

(The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประชาคมคณะศึกษาศาสตร์ มศว ขอชื่นชมทีมคณาจารย์ภาคการศึกษาตลอดชีวิต

นำทีมโดย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนผู้สูงอายุ) และภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ณ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

และจะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ หลังจากนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว

ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมผู้สูงวัยได้อย่างตรงเป้าหมาย

ภาพกิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ภาพกิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565-2580 ?
ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
 

Search

Off Canvas Menu