กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid-19” ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ทีม EDM ชื่อผลงาน TO YOUR HEART ประกอบด้วย
1. นายทรงพล ปัญณะสมบูรณ์
2. นายธัชพล กุลสุนทรนนท์
3. นายนพพร อรุณรัตน์
โดยมี อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน
รายชื่อคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ผู้ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.swu.ac.th

ภาพกิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

Search

Off Canvas Menu