กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร (Lead Assessor)
2. รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล (Assessor)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ (Lead Assessor)
2. ผศ.ดร.มณีกาญจน์ น้ำสอาด (Assessor)
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ (ชั้น 3)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
 
พร้อมด้วยนางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
ร่วมโครงการพัฒนาแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรม : จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว สู่แผนปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์
มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการ ”
 
โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit กรุงเทพมหานคร

Search

Off Canvas Menu