กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็ก และเยาวชนต้นแบบ
รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด(ทำ)ดี"
โดยเป็น 2 ทีมจาก 200 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
ทีมที่ 1 : ชื่อโครงการน้ำสวยด้วยมือเรา จังหวัดนนทบุรี (ลำดับที่ 40)
- นายวัสสวัสส์ โคกทับทิม นิสิตเอกการศึกษาตลอดชีวิต ชั้นปีที่ 2
- นางสาวปณิชา คชเสนี นิสิตเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2
- นางสาวธนัชพร ชนะสงคราม นิสิตเอกการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 2

ทีมที่ 2 : ชื่อโครงการ Kru Kids จังหวัดสมุทรปราการ (ลำดับที่ 141)
- นางสาวปุญญิสา ทองพงษ์ นิสิตเอกการศึกษาตลอดชีวิต ชั้นปีที่ 2
- นางสาวปุญยาธร บุญศรีประเสริฐ นิสิตเอกการศึกษาตลอดชีวิต ชั้นปีที่ 2
- นางสาวณิชาภา วรวงศ์วัฒนา นิสิตเอกการศึกษาตลอดชีวิต ชั้นปีที่ 2

 

 

Facebook คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
 
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดกิจกรรม: สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ค.2564 (รูปแบบออนไลน์)

โดย งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขออนุญาตส่งเอกสารและข้อมูล
การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ดังนี้ ⬇️
▶️1. ไฟล์คู่มือรายวิชา ED591-592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564
▶️2. ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
▶️3. รับชมวีดีโอการบรรยายย้อนหลัง(link VDO)
โดยท่านอาจารย์สามารถ Download เอกสารข้อมูลได้ทางลิ้ง https://bit.ly/3y6nYik ⬇️

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ มศว?
?ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสเข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ
รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
สาขาทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
?ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[โครงการส่วนวินัยและกฎหมายพบผู้บริหาร มศว]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
พร้อมด้วยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการส่วนวินัยและกฎหมาย และทีมงาน
เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและภาระงานอื่นๆ
ที่หน่วยงานขัดข้องต่อการใช้กฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย
สำหรับแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

ลิ๊งภาพข่าว

Search

Off Canvas Menu