กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (ประเภททั่วไป)
รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564
ตามมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
[รับชมการถ่ายทอดสด]
 
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เพื่อ น้อมรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี "72 ปี ศึกษาศาสตร์ รากฐาน มศว"
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
? รับชมกิจกรรมวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 72 ปี ได้ที่ ?
https://www.facebook.com/EDUCATIONSWU/
 
?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3zlWyVL
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579
#วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี #72ปี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 72 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3zlWyVL
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. คุณชุติกาญจน์ หฤทัย (ประธานกรรมการ)
2. ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล (กรรมการ)
3. รศ.ดร.สนธยา สีละมาด (กรรมการและเลขานุการ)
คณะศึกษาศาสตร์ขอขอพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างสูง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2 กันยายน 2564

Search

Off Canvas Menu