กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน
รายชื่อคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ผู้ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.swu.ac.th

ภาพกิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 3 ปี ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

Search

Off Canvas Menu