งานประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่วางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายพัฒนาคุณภาพประสานงาน
การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลโครงร่างองค์กร

คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

งานวิชาการ

01

จัดประชุม

จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ และการควบคุมภายใน
02

รวบรวม

รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะ
03

อำนวยความสะดวก

อำนวยความสะดวกและประสานงานในการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้แก่หน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์
04

จัดทำรายงาน

จัดทำรายงานคุณภาพด้านต่างๆ
05

ติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในทุกระดับ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

งานสนับสนุนวิชาการ

1. ร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประสานงานการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แนะนำงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำสื่อเพื่อการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ดำเนินการประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
6. จัดทำรายงานประจำปีของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7. ดำเนินกิจกรรม การประหยัดพลังงาน, การบริหารแบบลีน, การควบคุมภายใน ตามแนวทางของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาคุณภาพ

บุคลากร

สถานที่ติดต่อ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 11123

Search

Off Canvas Menu