งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานกิจการนิสิต มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการนิสิต การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
และจัดสวัสดิการนิสิต และงานเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์

บุคลากร

สถานที่ติดต่อ

งานกิจการนิสิต

สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 15559

Search

Off Canvas Menu