กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร (Lead Assessor)
2. รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล (Assessor)
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
(ชั้น 3)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี) เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ชั้น 2) คณะศึกษาศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี (Lead Assessor)
2. ผศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ (Assessor)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ (ชั้น 3) คณะศึกษาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร (Lead Assessor)
2. รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล (Assessor)
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ (Lead Assessor)
2. ผศ.ดร.มณีกาญจน์ น้ำสอาด (Assessor)
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ (ชั้น 3)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
 
พร้อมด้วยนางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพลศึกษา ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

Search

Off Canvas Menu