กิจกรรม

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์
ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
เรื่อง ทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
? ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Search

Off Canvas Menu