กิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 
การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการคัดเลือกนิสิต
โครงการเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว
Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
Cr. คณะศึกษาศาสตร์ มศว / คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
 
Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษา
1. คุณกิติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ประธานกรรม
2. ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ กรรมการและเลขานุการ
ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู

สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

(The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ประชาคมคณะศึกษาศาสตร์ มศว ขอชื่นชมทีมคณาจารย์ภาคการศึกษาตลอดชีวิต

นำทีมโดย ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนผู้สูงอายุ) และภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ณ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

และจะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ หลังจากนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว

ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมผู้สูงวัยได้อย่างตรงเป้าหมาย

ภาพกิจกรรม

Search

Off Canvas Menu