กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ประชาคมชาวคณะศึกษาศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ?
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา และทีมคณาจารย์ ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว
ในการร่วมงานแถลงผลโรงเรียนคำพ่อสอน พร้อมนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง
”การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาครู ผ่านโรงเรียนคำพ่อสอนที่ส่งผลต่อสมรรถนะการเรียนรู้และพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
Cr.dailynews, thailandinsidenews
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีเสริฐภาพ
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF)
ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
??งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี
ประจำปีพุทธศักราช 2563
? คณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน ?
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ สังกัด ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
2. อาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร สังกัด ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
3. นางศรีจิตรา ชนะกานนท์ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
 

Search

Off Canvas Menu