นิสิต/ศิษย์เก่า

เปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2566
สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
✨วิชาเลือกเสรี ZED08 Lifelong Education for Sustainable Development
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 หน่วยกิต
✨วิชาเลือกเสรี ZED09 Designing Activities for Adults and Older Learners
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4 หน่วยกิต
? จำนวนเปิดรับ
วิชา ZED08 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
วิชา ZED09 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
1. นิสิตที่เลือกเรียนต้องเลือกเรียนทั้งสองรายวิชาพร้อมกัน เท่านั้น
2. รับเฉพาะนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นิสิตทุกวิชาเอก
ยกเว้นวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตเนื่องมีรายวิชาเรียนในวิชาเอกอยู่แล้ว
3.สามารถเดินทางไปจัดกิจกรรมในรายวิชานอกพื้นที่ มศว ทั้งเขตกรุเทพฯ หรือต่างจังหวัดได้
? ZED08 ประกอบด้วย 3 วิชา
• ZED081 Lifelong Education
"การศึกษาตลอดชีวิต"
• ZED082 Learning Society
"สังคมแห่งการเรียนรู้"
• ZED083 Education for Sustainable Development
"การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
? ZED09 ประกอบด้วย 3 วิชา
• ZED091 Designing Activities for Adults and Older Learnners
"การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ"
• ZED092 Adult Learners with Special Needs
"การเรียนรู้ผู้ใหญ่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ"
• ZED093 Voluntary Work And Service Learning
"งานอาสาสมัครและการเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"

Search

Off Canvas Menu