นิสิต/ศิษย์เก่า

ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนเรียนดี-กิจกรรม/ผลงานเด่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ?ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ทุนเรียนดี-กิจกรรม/ผลงานเด่น สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2566
?เปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง 8 ธันวาคม 2566
‼️‼️หมายเหตุ 1. ขอให้นิสิตส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานรวมเป็น pdf file เพียง 1 file เท่านั้น
2. ขอให้ส่งหลักฐานและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน หากไม่ครบ ไม่ชัดเจน
ไม่ถูกต้องจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนฯในครั้งนี้ ***
?นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ QR CODE หรือลิงค์ด้านล่างนี้ ?
 

Search

Off Canvas Menu